Výuka pro veřejnost

Kurzy probíhají v odpoledních a podvečerních hodinách a mají pevně stanovenou dobu (viz Místa a čas výuky). Obsah i tempo výuky jsou vyučujícím aktuálně přizpůsobeny tak, aby co nejlépe odpovídaly potřebám a nárokům dané skupiny.

Kurzy na míru

Přestože kurzy pro veřejnost probíhají výhradně v odpoledních a podvečerních hodinách, EFFORT.cz je ochoten se přizpůsobit požadavkům klienta/ů. Domluví-li se  malá skupina (2-4 osoby), např. maminky na mateřské dovolené, připravíme jim výuku i v dopoledních hodinách podle jejich vlastních potřeb (den, místo, čas, materiály k výuce).

Největší výhody takového kurzu:

  • jsme to my, kdo se musí přizpůsobit dnu a času výuky
  • jste to vy, kdo si vytváříte studijní skupinku.

Proto neváhejte a nezávazně nás kontaktujte, abychom spolu s Vámi "ušili" kurz anglického jazyka na míru přesně podle Vašich potřeb (kontakt  zde).

Zařazení do správné úrovně

Zařazování studentů do skupin probíhá na základě krátkého písemného testu a krátkého pohovoru s lektorem (nikoli u úplných a falešných začátečníků) na informační schůzce (viz sloupek vpravo: Aktuální informace). Písemný test je zaměřen na znalosti gramatické. Při ústní komunikaci s lektorem se zjišťují studentovy schopnosti komunikovat a vést monolog. I přesto však někdy může dojít k zařazení do nesprávné skupiny. V takovém případě lze pak studenta po vzájemné domluvě a souhlasu přeřadit do nové skupiny odpovídající úrovně.

V prvních 2 ročnících se výuka zaměřuje na zvládnutí potřebných gramatických jevů, a to tak, aby procvičování gramatických jevů nebylo samoúčelné, ale sloužilo jako pevný základ ke komunikaci v daném jazyce.

Pokročilejší úrovně se zaměřují na správné používání gramatických jevů, další rozšiřování slovní zásoby a konverzaci a to tak, aby studenti bez problémů zvládali běžné životní situace.

Mou snahou je, aby výuka byla kvalitní a odrážela poznatky vědy v oblasti vzdělávání, mým cílem je maximální spokojenost klienta. Charakteristické jsou skupiny s nízkým počtem studentů (5-6 osob / u začátečníků 6-8 osob), kdy lektor může věnovat každému studentu individuální pozornost. Lekce jsou zaměřeny na zvládnutí všech oblastí anglického jazyka, tzn. na gramatiku, psaní, čtení, poslech a konverzaci.

Pro ty, kdo nikdy nenavštěvovali mé kurzy, existuje možnost nezávazných 6 ukázkových hodin ZDARMA u všech kurzů.

Jazykové úrovně a rozdělení studentů do skupin

Jazykové školy (státní; soukromé) i lektoři „na volné noze“ obvykle rozdělují jednotlivé úrovně náročnosti svých kurzů na více stupňů, zejména v oblasti mezi úrovněmi A2 a B2, aby dosáhli přesnějšího rozčlenění skupin do optimální úrovně pro maximální efekt výuky.

Úroveň 1

Umíte používat jednoduché fráze, klást a odpovídat na jednoduché otázky v přítomném čase, vyžádat si základní informace.

  • A0 - úplní začátečníci, kteří se nikdy nevěnovali studiu.
  • A1 - falešní začátečníci, studenti, kteří se učili jazyk alespoň tři měsíce, ale přerušili studium.

Úroveň 2

Umíte ukázat cestu a rozumíte základním situacím jak v přítomném, tak v minulém čase, další rozšíření o běžné fráze.

  • A1 - falešní začátečníci, studenti, kteří se učili jazyk alespoň tři měsíce, ale přerušili studium.
  • A2 - mírně pokročilí.

Úroveň 3

Rozumíte základním situacím v čase přítomném, minulém i budoucím, umíte napsat jednoduše formulovaný text, převzít vzkaz po telefonu.

  • A2 - mírně pokročilí.

Úroveň 4

Rozumíte a komunikujete v každodenních situacích, znáte základní struktury jazyka.

  • A2 - mírně pokročilí.

Úroveň 5

Porozumění a schopnost komunikovat efektivně, zvláště v dialogu. Základní komunikační dovednosti v angličtině jsou na dobré úrovni.

  • B1 - středně pokročilí.

Úroveň 6

Můžete se účastnit většiny běžných konverzací a bez problému rozumíte, dokážete vyřešit problém po telefonu.

  • B1 - pokročilí.

V sekci Místa a čas výuky jsou úrovně označovány takto: např. A1/ú2 znamená, že v úrovni 2 jde o skupinu A1; A2/ú4 v úrovni 4 jde o skupinu A2, apod.

Pro bližší informace o schopnostech ve všech oblastech anglického jazyka (gramatika, psaní, čtení, poslech a konverzace) získaných v jednotlivých úrovních si zobrazte tabulku Stupně znalostí podle SERR /PDF/.

Page generated in 0.1485 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál