Kurzy pro školáky

Kurzy pro školáky

Kurzy angličtiny pro děti

Ve školním roce 2017/18 dobírám jen omezený počet školáků pro kurz v Horní Lidči!

EFFORT.cz realizuje kurzy angličtiny nejen pro dospělé, ale i kurzy pro školáky (děti ve věku 9-15 let). Kurzy angličtiny pro děti vedu tak, aby výuka angličtiny byla pro děti vždy přínosná a praktická, a zároveň se snažím držet krok s učebnicí, kterou používají ve škole. Kurzy angličtiny pro děti v počtu 5-8 žáků mohou probíhat buď 1x týdně v délce 60 minut, nebo 2x týdně v délce 60 minut (tj. dvojnásobný počet hodin odučených v kurzu s větší efektivitou).

Gramatika, čtení a psaní jsou důležité aspekty výuky, ale u angličtiny pro děti mám prioritní cíl naučit vaše děti mluvit anglicky se správnou výslovností a zbavit je strachu jazyk používat. Děti nebudou „biflovat“ gramatiku (ačkoli i tu se jim částečně snažím na názorných příkladech vysvětlit), ale spíše prakticky používat v různých životních situacích. V kurzech rovněž používám poslechy a nahrávky rodilých mluvčích, s nimiž žáci dále pracují. Rodiče mohou kdykoliv během školního roku navštívit kurz s jejich dítětem, aby viděli, jak výuka probíhá.

Informace o kurzech pro školáky

Přihlášení do kurzu

Osobním, telefonickým nebo emailových kontaktem lze přihlásit dítě do kurzu na 34 týdnů výuky (cca polovina září – počátek června). Ke konci kurzu rodiče dostávají informace o blížícím se konci výuky s informacemi o počtu skutečně odučených hodin s rozpočtem kurzu. Přesný rozpis o datech výuky a účasti jejich ratolestí mohou obdržet na vyžádání po ukončení kurzu.

Výuka

Výuka probíhá vždy na stejném místě (bude upřesněno před začátkem kurzu), ve stejný den a čas. Pokud je odvolána ze strany lektora (např. nemoc) nikdy není počítána jako odučená, ale dojde k jejímu nahrazení v plné délce v jiný vhodný termín, a pokud k tomu nedojde, na závěr kurzu bude rodičům vrácena poměrná část kurzovného za neodučené hodiny (tj. kurzovné je opravdu jen za odučené hodiny). Výuka neprobíhá v době školních prázdnin a státem uznaných svátků (a není samozřejmě ani účtována!). Ze strany dítěte v případě jednorázové nebo krátkodobé nemoci, či nepřítomnosti v kurzu z jiných příčin, nevzniká nárok na jakoukoliv kompenzaci zameškaných lekcí.

Rušení lekcí

V případě rušení lekcí z důvodu pořádání školních akcí, výletů či ředitelského volna je nutno toto zrušení domluvit s lektorem předem v dostatečném časovém předstihu. V takovém případě pak není výuka účtována.

Odhlášení dítěte z kurzu

V případě, že se dítě zapsané do kurzu ze zdravotních či jiných vážných důvodů nemůže dále účastnit výuky, je třeba jej odhlásit z kurzu písemně emailem. Pokud k tomu nedojde, dítě je stále považováno za přihlášené.

Výukové materiály

Kurz využívá učebnic, které žáci používají při vlastní výuce ve škole (v případě, že je většina žáků ze stejného ročníku), a vlastních výukových materiálů, které jsou započteny v ceně kurzu.

Kurzovné

Popis kurzu Označení kurzu Kurzovné
Kurz 1 x týdně 60 min / 34 týdnů    VAD1-C 3.800,- Kč*
Kurz 1 x týdně 60 min / pololetí (17 týdnů)              VAD1-P 2.000,- Kč
 
Kurz 2 x týdně 60 min (120 min / 1 týden) / 34 týdnů VAD2-C 7.200,- Kč*
Kurz 2 x týdně 60 min (120 min / 1 týden) / pololetí VAD2-P 3.700,- Kč
 
* Poznámka: při platbě celého kurzovného najednou je odečtena sleva 200,- Kč

 

 

 

 

 

 

 

Kurzovné je možné uhradit hotově nebo převodem na účet. Je možné rovněž platbu rozdělit na 2 částky, tj. pololetí. Pokud dojde k úhradě celkové částky za 34 týdnů výuky najednou, tak je sleva na kurzovném 200,-Kč.  Ať zvolíte jakýkoliv způsob platby, vždy Vám bude vystaven a zaslán doklad o úhradě nebo faktura k uhrazení převodem.

Uskutečnění kurzu je zamýšleno při dostatečném zájmu kdekoliv v okolních městech a vesnicích. Máte-li tedy nějaký návrh či jakékoliv dotazy na mne, neváhejte mne kontaktovat mailem nebo telefonicky.

Ve školním roce 2017/18 se zatím otevírá kurz pro školáky v Horní Lidči. Viz místa a čas výuky.

 

Page generated in 0.129 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál